ما تولید کننده انواع قطعات طبق نقشه یا شرایط مسابقه تیتانیوم. ما همچنین باید در سهام مختلف اندازه و سبک تیتانیوم مسابقه جزئیات و گره از هدف کلی برای راه/کوه/صلیب/آهنگ/bmx دوچرخه موتور سیکلت ماشین کشتی قایق بادبانی هواپیما، و غیره.