ما ارائه خدمات به تولید تیتانیوم ساخته شده بوسیله ماشین قطعات با توجه به مشخصات مشتری و یا نقاشی و همچنین طراحی خاص برای مشتریان در صورت لزوم می توانید.