به منظور پاسخگویی به مشتریان و بازار، تیتانیوم XL تحقیق و توسعه انواع محصولات جدید مانند دنده تیتانیوم تیتانیوم فندر و غیره.